Urząd Zamówień Publicznych
Platforma aukcji elektronicznych
Aktualny czas:
24 11 2017 00 42 36

Regulamin

§ 1

Niniejsza platforma jest przeznaczona wyłącznie do udzielania zamówień publicznych w rozumieniu przepisów ustawy – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z późn. zm.). Zabronione jest korzystanie z platformy w innym celu niż wskazany powyżej.

§ 2

Urząd Zamówień Publicznych nie ponosi odpowiedzialności za szkody, wynikające z nieprawidłowości w działaniu systemu, z wyjątkiem nieprawidłowości wynikających z winy umyślnej Urzędu lub jego pracowników. Odpowiedzialność Urzędu ograniczona jest do rzeczywiście poniesionej straty. Wyłącza się odpowiedzialność UZP za utracone korzyści.

§ 3

Urząd Zamówień Publicznych zastrzega, iż platforma została przetestowana w zakresie współpracy z przeglądarkami Mozilla Firefox, Opera oraz Google Chrome; w związku z powyższym Urząd Zamówień Publicznych zaleca użytkownikom korzystanie z ww. przeglądarek internetowych. Urząd Zamówień Publicznych nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości wynikające z korzystania przez użytkowników z oprogramowania innego niż zalecane.

§ 4

Użytkownik serwisu korzysta z serwisu pod warunkiem nienaruszania jakichkolwiek praw wynikających z przepisów prawa, w szczególności praw autorskich lub praw ochronnych na znaki towarowe.

§ 5

Urząd Zamówień Publicznych nie ponosi odpowiedzialności za formę i treść informacji zamieszczonych w serwisie przez jego użytkowników, w szczególności w zakresie aktualności, dokładności, zupełności, szczegółowości oraz przydatności informacji dla określonych użytkowników systemu.

§ 6

Urząd Zamówień Publicznych nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie przez użytkownika systemu w sposób sprzeczny z postanowieniami niniejszego regulaminu.

§ 7

Urząd Zamówień Publicznych zastrzega, iż wszelkie próby: uzyskania dostępu do informacji zapisanych w systemie, przełamania lub ominięcia zabezpieczeń elektronicznych lub informatycznych, zniszczenia, uszkodzenia, usunięcia lub zmiany danych zapisanych w systemie oraz zakłócenia pracy serwisu, podejmowane przez osobę nieuprawnioną, będą ścigane na mocy prawa obowiązującego w Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności na mocy ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553 z późn. zm.)

§ 8

Urząd Zamówień Publicznych zastrzega sobie prawo do modyfikacji w każdym czasie niniejszego serwisu.

§ 9

Wszelkie prawa do Serwisu, wszelkich elementów graficznych oraz układu stron Serwisu oraz innych jego elementów są zastrzeżone. Serwis oraz wszelkie jego elementy są chronione przepisami prawa, w szczególności ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn. Dz.U.00.80.904 z późn. zm.), ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U.93.47.211 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku o ochronie baz danych (Dz.U.01.128.1402).

§ 10

Z uwagi na fakt, iż zgodnie z przepisami ustawy – Prawo zamówień publicznych, postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest jawne, użytkownik wyraża zgodę na ujawnienie wprowadzonych danych osobowych.

§ 11

Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Urząd Zamówień Publicznych danych osobowych w celach technicznych oraz statystycznych.

§ 12

Postąpienia składane w toku aukcji elektronicznej w postaci dokumentu elektronicznego opatrzonego bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, przechowywane są w archiwum elektronicznym zapewniającym konserwację wartości dowodowej. Urząd Zamówień Publicznych obowiazany jest udostępnić użytkownikowi przechowywane dokumenty na wniosek użytkownika zgłoszony w postaci elektronicznej za pomocą formularza znajdującego się na platoformie lub przesłany na adres emial: aucje@uzp.gov.pl.

 § 13

Użytkownik zarejestrowany jako zamawiający ma możliwość modyfikacji swoich danych osobowych w każdym czasie. W przypadku, gdy użytkownik jest zarejestrowany w systemie jako wykonawca, modyfikacja danych osobowych wymaga zatwierdzenia przez zamawiającego, który dokonał rejestracji danego wykonawcy. 

§ 14

W celu dostosowania treści do potrzeb Użytkowników Serwisu, UZP używa tzw. plików cookies. Cookies to informacja tekstowa zapisywana przez serwer UZP na komputerze użytkownika, którą serwer może odczytać przy każdorazowym połączeniu się użytkownika z tego komputera. Informacje z plików cookies służą UZP do monitorowania ruchu użytkowników na witrynie i korzystania przez nich z poszczególnych stron Serwisu. Użytkownik Serwisu może w każdej chwili wyłączyć w swojej przeglądarce opcje przyjmowania plików cookies. Nie spowoduje to utrudnień w korzystaniu z Serwisu.

§ 15

Urząd Zamówień Publicznych zastrzega sobie prawo do jednostronnego dokonywania zmian i modyfikacji niniejszego regulaminu. Korzystanie przez użytkownika z platformy po wprowadzeniu tych zmian będzie równoznaczne z wyrażeniem zgody na ww. zmiany i modyfikacje.