Urząd Zamówień Publicznych
Platforma aukcji elektronicznych
Aktualny czas:
22 10 2017 02 48 17

Samouczek

Spis treści


Aukcja elektroniczna

Aukcja elektroniczna jest procesem wyboru oferty elektronicznej, który może być zastosowany w przetargu nieograniczonym, przetargu ograniczonym lub w negocjacjach z ogłoszeniem, po przeprowadzeniu pełnej oceny ofert.

Informacja o planowanym zastosowaniu aukcji elektronicznej, musi być wskazana w ogłoszeniu o zamówieniu oraz w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający ma obowiązek wskazać w ogłoszeniu o zamówieniu, adres strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna.

Ponadto kryteria oceny ofert stosowane w toku aukcji elektronicznej oraz sposób obliczania punktacji w ramach tych kryteriów, muszą być identyczne z tymi, które były stosowane podczas oceny ofert w części „tradycyjnej”.

Proponujemy, aby założyć aukcję elektroniczną na platformie aukcyjnej oraz określić kryteria, które mają być stosowane w jej toku. Radzimy zrobić to jeszcze przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. W postępowaniu należy zastosować sposób obliczania punktacji zgodny z tym, który będzie wykorzystywany w toku aukcji.

Warto podkreślić, że terminy otwarcia i zamknięcia aukcji nie muszą być określane przy tworzeniu aukcji na platformie. Zamawiający może tego dokonać również bezpośrednio przed przekazaniem zaproszenia do udziału w aukcji.