Urząd Zamówień Publicznych
Platforma aukcji elektronicznych
Aktualny czas:
22 10 2017 02 47 31

Samouczek

Spis treści


Podpis elektroniczny

Wykonawcy biorący udział w aukcji elektronicznej muszą dysponować bezpiecznym podpisem elektronicznym. Musi być on zweryfikowany za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Postąpienia składane w toku aukcji elektronicznej muszą być opatrzone takim podpisem, pod rygorem nieważności.

Podpisem spełniającym wymogi ustawowe będzie podpis wydawany przez kwalifikowany podmiot certyfikujący, wpisany do rejestru prowadzonego przez Narodowe Centrum Certyfikacji.

W chwili obecnej w Polsce jest zarejestrowanych pięć kwalifikowanych podmiotów certyfikujących, ale tylko trzy z nich faktycznie rozpoczęły świadczenie usługi. Platforma Urzędu Zamówień Publicznych prawidłowo współpracuje z rozwiązaniami technicznymi stosowanymi przez wszystkie obecnie działające centra certyfikacji, na terenie Polski.

Wykonawcy, którzy dysponują podpisem elektronicznym wystawionym przez zagraniczny podmiot certyfikujący, powinni dostarczyć zamawiającemu wzór takiego podpisu. Następnie zamawiający ma obowiązek przekazać taki wzór podpisu do administratora systemu (kontaktując się z nim za pośrednictwem infolinii technicznej - nr (22) 852 60 80) najpóźniej na dwa tygodnie przed otwarciem aukcji. Dokładne przejście powyższego procesu zapewni prawidłową obsługę podpisu w toku aukcji elektronicznej.

Podpis elektroniczny przybiera postać dokumentu elektronicznego o określonym formacie. Centra certyfikacji, oferują rozmaite rozwiązania w zakresie podpisu elektronicznego, które często różnią się od siebie. Dlatego podpisy elektroniczne różnych dostawców mogą mieć odmienne formaty (rozszerzenia).

Jednak w chwili obecnej wszystkie działające, na terenie Polski, podmioty świadczące usługi certyfikacyjne (oraz większość podmiotów zagranicznych) oferują możliwość posługiwania się podpisem elektronicznym w formacie Xades.

Format ten jest obsługiwany przez oprogramowanie aukcyjne. Dlatego, że jest to najbardziej rozpowszechniony format podpisu elektronicznego. Z tego powodu jest on zalecany do stosowania przez wykonawców, w trakcie:

- Opatrywania postąpień bezpiecznym podpisem elektronicznym.
- Aukcji elektronicznej.

Alternatywnie, wykonawcy, którzy dysponują odpowiednimi rozwiązaniami technicznymi, mają możliwość posługiwania się podpisem elektronicznym w formacie Sig. (drugi format dopuszczany przez platformę aukcji elektronicznych).

Rozwiązanie zastosowane w programie aukcyjnym polega na tym, że po wprowadzeniu do systemu postąpienia, wygenerowany zostaje dokument PDF. Opisuje on ofertę wykonawcy. Dokument ten należy pobrać, a następnie podpisać elektronicznie i odesłać do systemu aukcyjnego. System dokona automatycznej weryfikacji podpisu elektronicznego.

W przypadku pozytywnej weryfikacji, postąpienie zostanie przyjęte.

UWAGA: Wygenerowany przez system plik należy zapisać na dysku. Pliku po pobraniu na dysk przez przeglądarkę internetową nie należy zapisywać za pomocą żadnego innego programu, ponieważ może to spowodować naruszenie integralności poprzez zmianę wewnętrznej struktury dokumentu PDF. W konsekwencji dokument nie przejdzie pozytywnie weryfikacji zaimplementowanego w Platformie narzędzia do weryfikacji podpisanych elekrotnicznie dokumentów i dokument nie zostanie przyjęty przez Platformę.